Ingyenes szállítás 150000 Ft felett lehetséges. Ehhez még 150000 Ft értékben kell vásárolnia!

Union extra garancia

Készülék-biztosítás feltételei

Jelen biztosítási feltételek az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. és a SEBO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között létrejött csoportos biztosítási szerződés alapján keletkezett biztosítási jogviszonyokra irányadó szerződéses feltételeket határozzák meg. A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy díjfizetés ellenében a jelen biztosítási feltételek szerint meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetén a jelen biztosítási feltételek szerinti szolgáltatást nyújtja.

I. Szerződő/Biztosított

Név: SEBO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 9300 Szombathely, Pálya út 6-10.
Cégjegyzékszám:18-09-103603

A Szerződő oldalán a biztosítási érdek meglétét az alapozza meg, hogy a vevői felé kötelezettséget vállal egyes meghatározott okból bekövetkezett meghibásodások esetén a készülékek kijavítására/kicserélésére.

II. Biztosító

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 1.
Cégjegyzékszám: 01-10-041566

III. Biztosított Vagyontárgy

A Szerződő/Biztosított által értékesített háztartási készülék, amely után a biztosítási díjat megfizették.

IV. Biztosítási esemény

Biztosítási esemény a gyártói garancia letelte után a Biztosított Vagyontárgyban jelentkező anyag-, illetve gyártási hibára visszavezethető meghibásodás, mely miatt a készülék a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válik.

V. A biztosítás időbeli hatálya, a kockázatviselés kezdete

1. A biztosítási jogviszony határozott időtartamra – a készülék vásárlásának napjától – maximum 5 évre jön létre. A tartamon belül a biztosítási időszak egy év, mely a vásárlás napján veszi kezdetét és a következő év azon napján jár le, amely hónapjának elnevezésénél és számozásánál fogva megfelel a kezdő napnak, ha ilyen nap az adott hónapban nincs, a biztosítási időszak a hónap utolsó napján jár le.
2. A Biztosító kockázatviselése a választott biztosítási fedezettől függően baleseti meghibásodás tekintetében a biztosított termék értékesítését követő nap 0:00 perckor veszi kezdetét feltéve, hogy a Biztosított a biztosítás díját a Biztosító részére a X. pontban jelzett határidőben megfizette.
3. A Biztosító kockázatviselése a gyártói garancia leteltét követő nap 0 órájakor veszi kezdetét, feltéve, hogy a Biztosított a biztosítás díját a Biztosító részére a X. pontban jelzett határidőben megfizette.

VI. A biztosítási fedezet megszűnése

1. A biztosítási fedezet a határozott időtartam végén megszűnik, még abban az esetben is, amennyiben a biztosítási díjat továbbra is megfizették.
2. A biztosítás nem lép hatályba, illetve megszűnik abban az esetben is, amennyiben a Biztosított Vagyontárgy bármely okból elveszíti a gyári garanciát.
3. A kockázatviselés megszűnik, amennyiben a Biztosított Vagyontárgyat a jelen feltételek szerint vállalt biztosítási szolgáltatás keretében kicserélik. Ez esetben a biztosítási díj, sem annak egy része nem kerül visszatérítésre és a biztosítási fedezet nem száll át az új termékre.

VII. Biztosítás területi hatálya

A Biztosító kockázatviselése a világ valamennyi országára kiterjed.

VIII. Biztosítási szolgáltatás

1. A Biztosító a jelen feltételekben meghatározott biztosítási fedezet szerinti biztosítási események kockázatviselés ideje alatti bekövetkeztekor biztosítási szolgáltatást nyújt a Biztosított számára.
2. A Biztosító megtéríti a Biztosított Vagyontárgy vagy annak bármely része megjavításának ésszerű költségeit, vagy ugyanazon típusú termék – ennek hiányában hasonló márkájú és minőségű termék, mely megegyező vagy hasonló műszaki specifikációval rendelkezik, mint az eredeti meghibásodott termék – kicserélésének költségeit, amennyiben a bekövetkezett kár a biztosítási szerződés szerint fedezett biztosítási eseményre vezethető vissza. A Biztosító jogosult annak eldöntésére, hogy a Biztosított Vagyontárgy javításra, vagy kicserélésre kerüljön.
3. A Biztosító a kárrendezés során a felhasznált alkatrészek, komponensek bruttó beszerzési árát, valamint legfeljebb 8.000,-Ft + ÁFA munkadíjat téríti meg a Biztosított részére. A kiszállás költségét maximum 12.000,-Ft + ÁFA erejéig téríti meg a Biztosító.
4. A biztosítási szolgáltatás egy Biztosított Vagyontárgyra vonatkozó felső határa a IX. pont szerinti biztosítási összeg. Amennyiben több biztosítási esemény következik be anélkül, hogy a Biztosított Vagyontárgy kicserélésre kerülne, az egyes biztosítási eseményekre nyújtott szolgáltatások együttes összege nem haladhatja meg a biztosítási összeget. Fedezetfeltöltés nem alkalmazható.
5. Amennyiben a Biztosító a kárigényt elutasította, az adott Biztosított Vagyontárggyal kapcsolatos bármilyen későbbi kárigény esetén a Biztosított köteles igazolni a Biztosítónak, hogy az adott terméket a kárigény alapjául szolgáló újabb esemény bekövetkezése előtt már megjavították.

IX. Biztosítási összeg

A Biztosított Vagyontárgy vásárláskori új – számlával igazolt – értéke, de maximum 500.000,-Ft.

X. Díjfizetés

A biztosítási díj a Biztosított Vagyontárgyra vonatkozóan a kockázatviselés teljes időtartamára egy összegben esedékes. A Szerződő/Biztosított a biztosítási díjat havonta – havi elszámolás alapján – a tárgyhónapot követő 10. napig fizeti meg a Biztosítónak.

XI. A Biztosító mentesülése

A Biztosító mentesül a fizetési kötelezettség alól, ha a Biztosított az őt terhelő közlési, változás bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a Biztosító a biztosítási jogviszony létrejöttekor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében. Nem áll be továbbá a Biztosító kötelezettsége akkor, ha a Biztosított a kárbejelentési, kárenyhítési kötelezettségét megsérti és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.

XII. Elévülés

A biztosítási szerződésből eredő igények 1 év alatt évülnek el.

XIII. Fogalmak

Jelen feltételek alkalmazása során az alábbi kifejezések alatt a következők értendők:
1. Ésszerű javítási költség: a meghibásodott alkatrész javításához szükséges anyagok és munkadíjak költsége, melyek maximuma a Szerződő/Biztosított által meghatározott és hivatalosan közétett díjak és – legfeljebb a 8.000,-Ft + ÁFA mértékben meghatározott óradíj alapon elszámolt – munkaórák, feltéve, hogy ezek összege nem haladja meg a biztosítási összeget.
2. Cseretermék: a biztosító döntése alapján amennyiben a meghibásodás mértéke indokolja, a meghibásodott termék helyett azonos, vagy ennek hiányában hasonló gyártmányú és minőségű termékre cserélhető az eredeti hibás termék.
3. Adminisztrátor: Marsh Kft (1082 Budapest, Futó u.43.) amely a Biztosító megbízásából a biztosítási szerződéssel, illetve a Szerződő/Biztosított által benyújtott kárigényekkel összefüggő szerződés- és káradminisztrációs tevékenységet végzi. Az Adminisztrátor szakmai tevékenysége során okozott kárért a Biztosító áll helyt, eljárásával szemben a Biztosítónál tehető írásbeli panasz.

XIV. Kockázat kizárások

A biztosítási szerződés nem terjed ki:
1. esztétikai részekre például: könnyű burkolatok, gombok, fogantyúk, műanyag vagy fém burkolatok, jelvények vagy egyéb ismertetőjelek, továbbá olyan kisebb károsodásokra, amelyek nem befolyásolják az áru használhatóságát, mint például karcolások és más hasonló károsodások,
2. korrózióra, horpadásra és karcolásra,
3. idegen tárgyak (amelyek a termék használata szempontjából nem szükségesek) termékbe, vagy termékre történő elhelyezésére (erőltetésére),
4. elhasználódásra, a rendeltetésszerű használattal járó kopásra,
5. olyan termék meghibásodására, melyre más biztosítás vonatkozik, illetve amelyre jótállás/garancia van érvényben (pl. a gyártó garanciája)
6. olyan tervezési, gyártási hibákra, amely miatt a gyártó a terméket javításra illetve cserére visszahívta,
7. olyan károsodásokra, amelyek megtérülnek jogi követelés, jótállás illetve más – gyártó, szállító, kereskedő, javító vagy más fél – által tett ígéret révén, és amelyek a Biztosított termék vásárlásával és/vagy szervizével kapcsolatosak, vagy amelyek jogszabály, vagy szerződés, illetve szállítási feltételek révén szabályozottak,
8. tűzre és egyéb elemi károkra (tűz, robbanás, villámcsapás, vihar, árvíz, felhőszakadás, földrengés)
9. bármilyen folyadék által okozott károsodásokra
10. lopáskárokra, illetve erre vonatkozó kísérletre
11. rabláskárokra, illetve erre vonatkozó kísérletre
12. a termék elhagyására, illetve elvesztésére,
13. azokra a termékekre, melyeken bármilyen módosítást végeztek,
14. közvetett veszteség bármilyen formájára, elmaradt haszonra
15. a Biztosított termék által okozott károkra (következményi károk),
16. a megjavított, pótolt termék (piaci) értékcsökkenésére,
17. hosszabb időn át fennálló nedvesedés vagy párásodás során fellépő károkra;
18. felületi károsodásokra
19. felmerült költségekre abban az esetben, amennyiben meghibásodás nem található,
20. bármilyen tisztítási, szervizelési, bevizsgálási, karbantartási, módosítási vagy javítási folyamat vagy kísérlet, illetve idegen szoftveres beavatkozás során keletkezett károkra.
21. munkaanyagokra, cserélhető, rövid élettartamú fogyasztási cikkekre, mint pl. biztosítékok, elemek, lemezek, kazetták, merevlemezek, memória kártyák, illetve bármilyen más adathordozók, patronok, tonerek, szoftver, porszívó porzsákok, szíjak, kefék és egyéb eszközök, izzók és fluoreszkáló csövek, távirányítók, játékvezérlők, otthoni számítógép nyomtató fej, egerek, továbbá fogyóeszközök költségeire például, de nem kizárólagosan, mint, akkumulátorok, lámpák/izzók, filmek, tintapatronok, szalagok, valamint olyan kellékekre, kiegészítő felszerelések költségeire, amelyek nem alkotóelemek, de rendszerint szükségesek vagy hasznosak a biztosított termék rendeltetésszerű használatához vagy működtetéséhez, mint pl. akkumulátor-töltő,
22. szoftver meghibásodásból, vírusokból, áramkimaradásból, bármely alkalmazás, illetve rendszerszoftver hibájából eredő károkra, közvetett veszteségre,
23. olyan hibákra, közvetlen veszteségekre, melyek közvetlenül vagy közvetve származnak bármely computer, adatfeldolgozó rendszer, mikrochip vagy hasonló berendezés, számítógép szoftver hibájából, dátum felismerési hibából, illetve adatvesztésből származó kárra,
24. olyan meghibásodásokra, melyeket a terméket folyamatosan, vagy időszakosan érő külső hatás okozta, beleértve a háziállat által okozott károsodást is,
25. lopás-, rabláskárokra-, illetve ezekre vonatkozó kísérletre,
26. a termék elveszésére, elhagyására, illetve elvesztésére,
27. a termékhez helytelenül csatlakoztatott elektromos, gáz vagy vízellátás, vagy jelkapcsolat hibája miatt, illetve ezen esetekben fellépő üzemzavar okán bekövetkező károkra,
28. külső kábelek, jeladók hibájára, elektromos csatlakozásra, tömítésekre és vezetékekre, melyek nem szerves részei a terméknek,
29. bármely műsor-, kábel-, illetve internet szolgáltatás kimaradásából származó károkra,
30. a bútorok méretének módosítására, amennyiben a csere termék mérete eltérő az eredeti termék méretétől,
31. a megjavított, pótolt termék (piaci) értékcsökkenésére,
32. azon károkra, amelyeket 14 éven aluli gyermek tevékenysége, mulasztása vagy bármilyen egyéb magatartása okozott, illetve olyan károkra, amelyek az alatt következnek be, amikor a termék 14 év alatti gyermek birtokában van,
33. háziállat által okozott károkra,
34. kizártak a nem magánjellegű használatból eredő, vagy annak során keletkezett károk a felek nem tekintik a készülék használatát magánjellegűnek, ha a mosógép ciklusszáma évente az 1,100 ciklust, továbbá azt sem, ha a nem magánjellegű használat megtörténte más módon bizonyítható

XV. A kárbejelentés és a kárrendezés szabályai

1. A Szerződő/Biztosított köteles a biztosítási eseményt az észlelést követő 2 munkanapon belül bejelenteni az Adminisztrátornak a Marsh Kft-nek(Budapest. Futó u. 43. 1082 ) 36-1-477-4128 telefonszámon, vagy a keszulekbiztositas@marsh.com e-mail címen és lehetővé kell tennie a Biztosító és/vagy az Adminisztrátor számára a biztosítási eseménnyel kapcsolatos körülmények vizsgálatát. Amennyiben ezek elmulasztása miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be.

2. A jelen szerződés alapján a javítás időtartamára cserekészülék, cseretermék, illetve ezek helyett pénzbeli kártérítés nem igényelhető.
3. A Biztosító általános forgalmiadó-köteles szolgáltatás ellenértéke (anyag-, javítási, illetve helyreállítási költség) után az általános forgalmi adó összegének megfelelő összeg megtérítésére csak olyan számla alapján vállalhat kötelezettséget, illetve térítheti meg, amelyen feltüntetik az általános forgalmi adó összegét, vagy amelyből annak összege kiszámítható.
4. A Biztosító a cseretermék költségét az általános forgalmi adóval terhelt beszerzési áron téríti meg a Biztosítottnak.
5. A Szerződő/Biztosított köteles jóhiszeműen eljárni és segítséget nyújtani a Biztosítónak a következőkben feltüntetett kárrendezési folyamat során annak érdekében, hogy a felmerült kár megtérítéséről a Biztosító dönteni tudjon.
6. A javítás megtörténtét, illetve a cseretermék/alkatrészek átadását igazoló dokumentumot Biztosított köteles aláírni.
7. A biztosítási esemény bekövetkezése után a Biztosított Vagyontárgy állapota a kárfelvételi eljárás megindulásáig, - ennek hiányában a bejelentéstől számított 5. napig - csak a kárenyhítéshez szükséges mértékig változtatható. Amennyiben a megengedettnél nagyobb mérvű változtatások következtében a Biztosító számára fizetési kötelezettségének elbírálása szempontjából lényeges körülmények tisztázása lehetetlenné válik, szolgáltatási kötelezettsége nem áll be.
8. A Szerződő/Biztosítottnak a javítási költség összegszerűségét hitelt érdemlően bizonyító iratokat (a termék vásárlásáról kiállított számla vagy nyugta, javítási számla, javítási kalkuláció és fotó továbbá az 1. sz. függelék szerinti iratok) a Biztosító eljáró szakemberének vagy megbízottjának kérésére ésszerű időn belül rendelkezésére kell bocsátania. A kárrendezéshez szüksége iratok felsorolását jelen feltétel 1. sz. függeléke tartalmazza.
9. A felsorolt dokumentumokon, okiratokon kívül a Szerződő/Biztosítottnak, illetve a károsultnak joga van a károk és a költségek igazolására a bizonyítás általános szabályai szerint annak érdekében, hogy követelését érvényesítse.

XVI. Biztosítási titok

A biztosítási titokkal kapcsolatos rendelkezéseket a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) tartalmazza.
1. Biztosítási titok minden olyan - minősített adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek - ideértve a károsultat is - személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.
2. A biztosító vagy a viszontbiztosító ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a Bit. által meghatározott egyéb cél lehet.
3. pontban meghatározott céltól eltérő célból végzett adatkezelést biztosító vagy viszontbiztosító csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány, és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny.
4. A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül - ha törvény másként nem rendelkezik - titoktartási kötelezettség terheli a biztosító vagy viszontbiztosító tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.
5. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
a) a biztosító vagy a viszontbiztosító ügyfele vagy annak képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,
b) e törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.
6. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn
a) a feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankkal,
b) a nyomozás elrendelését követően a nyomozó hatósággal és az ügyészséggel,
c) büntetőügyben, polgári peres vagy nemperes eljárásban, közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata során eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt szakértővel, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, a természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelezővel, Családi Csődvédelmi Szolgálattal, családi vagyonfelügyelővel, bírósággal
d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, továbbá az általa kirendelt szakértővel,
e) a 7. pontban foglalt esetekben az adóhatósággal,
f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,
g) a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,
h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
i) törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel,
j) a viszontbiztosítóval, valamint együttbiztosítás esetén a kockázatvállaló biztosítókkal,
k) az Bit-ben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezető kötvénynyilvántartó szervvel,
l) az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében - az erre irányuló megállapodás rendelkezései szerint - az átvevő biztosítóval,
m) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel,
n) fióktelep esetében - ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal - a harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközvetítővel,
o) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával,
p) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal,
szemben, ha az a)-i) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy az n)-p) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.
7. A 6. pont e) alpontja alapján a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége abban az esetben nem áll fenn, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, vagy ha biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
8. A biztosító vagy a viszontbiztosító az 5-6., 10. pontban és a 14. pontban meghatározott esetekben és szervezetek felé az ügyfelek személyes adatait továbbíthatja.
9. A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül a 6. pontban meghatározott szervek alkalmazottaira is kiterjed.
10. A biztosító vagy a viszontbiztosító a nemzetbiztonsági szolgálat, az ügyészség, továbbá az ügyész jóváhagyásával a nyomozó hatóság írásbeli megkeresésére akkor is köteles haladéktalanul, írásban tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben foglaltak szerinti kábítószerrel visszaéléssel, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel,
b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy kábítószer készítésének elősegítésével, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel van összefüggésben.
11. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a biztosító vagy a viszontbiztosító az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget.
12. Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét a felügyeleti ellenőrzési eljárás során a csoportfelügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport irányító tagja részére történő átadása.
13. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha
a) a magyar bűnüldöző szerv - nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének teljesítése céljából - írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot,
b) a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot.
14. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító és a viszontbiztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz, viszontbiztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez történő adattovábbítás abban az esetben:
a) ha a biztosító ügyfele (a továbbiakban: adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, vagy
b) ha - az adatalany hozzájárulásának hiányában - az adattovábbításnak törvényben meghatározott adatköre, célja és jogalapja van, és a harmadik országban a személyes adatok védelmének megfelelő szintje az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 8. § (2) bekezdésében meghatározott bármely módon biztosított.
15. A biztosítási titoknak minősülő adatoknak másik tagállamba történő továbbítása esetén a belföldre történő adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
16. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét
a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg,
b) fióktelep esetében a külföldi székhelyű vállalkozás székhelye (főirodája) szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és a magyar felügyeleti hatóság közötti megállapodásban foglaltaknak,
c) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére személyes adatnak nem minősülő adatok átadása,
d) a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történő adatátadás.
17. A 16. pontban meghatározott adatok átadását a biztosító és a viszontbiztosító a biztosítási titok védelmére hivatkozva nem tagadhatja meg.
18. Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az adattovábbítástól számított öt év elteltével vagy az Infotv. szerint különleges adatnak minősülő adatok továbbítása esetén húsz év elteltével törölni kell.
19. A biztosító és a viszontbiztosító az érintett személyt nem tájékoztathatja a 6. pont b), f) és i) alpontjai, illetve a 10. pont alapján végzett adattovábbításokról.
20. A biztosító és a viszontbiztosító a személyes adatokat a biztosítási, viszontbiztosítási, illetve a megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási, viszontbiztosítási, illetve a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető.
21. A biztosító és a viszontbiztosító a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat kezelhet, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.
22. A biztosító és a viszontbiztosító köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.
23. E törvény alkalmazásában az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók.
24. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.
Az Infotv. értelmében a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A biztosító, mint adatkezelő köteles a bejelentéseket a törvény előírása szerint kivizsgálni és a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A biztosító, mint adatkezelő köteles megtéríteni az érintett igazolt kárát is, amennyiben azt jogellenes adatkezeléssel, vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével okozta. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A biztosító adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-57651/2012.

XVII. Biztosító felügyeleti szerve

Magyar Nemzeti Bank
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

XVIII. Kárbejelentés

név: Marsh Kft.
levelezési cím: Budapest, Futó u. 43. 1082
telefon: 36-1-477-4128
email: keszulekbiztositas@marsh.com

XIX. A biztosító működésével vagy szolgáltatásának teljesítésével kapcsolatos észrevételek

1. Szerződő/Biztosított esetében
A Biztosító működésével vagy szolgáltatásának teljesítésével kapcsolatos panaszokat:

a) írásban vagy telefonon az alábbi elérhetőségeken lehet bejelenteni:
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
levelezési cím: 1461 Budapest Pf. 131.
telefonszám: (+36-1) 486-4343

b) személyesen az alábbi címen lehet megtenni:
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
ügyfélszolgálat: 1134 Budapest, Váci út 33.

Peres eljárás az 1952. évi III. törvény (Polgári Perrendtartás) szerint illetékes bíróság előtt kezdeményezhető.2. Biztosított Vagyontárgy vásárlója esetében
A Biztosító működésével vagy szolgáltatásának teljesítésével kapcsolatos panaszokat:

a) írásban vagy telefonon az alábbi elérhetőségeken lehet bejelenteni:
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
levelezési cím: 1461 Budapest Pf. 131.
telefonszám: (+36-1) 486-4343

b) személyesen az alábbi címen lehet megtenni:
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
ügyfélszolgálat: 1134 Budapest, Váci út 33.

Amennyiben a fogyasztó a biztosítóhoz benyújtott panaszára adott válasszal nem ért egyet

a) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésének kivizsgálására irányuló panasz esetén a Magyar Nemzeti Bankhoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken:
levelezési cím: 1534 Budapest BKKP, Pf.: 777.
telefonszám: (+36-40) 203-776
e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

b) a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos panasz esetén a fogyasztó a Pénzügyi Békéltető Testület előtt az alábbi elérhetőségeken kezdeményezhet eljárást:
levelezési cím: 1525 Budapest BKKP Pf. 172
telefon: (+36-1) 489-9100
e-mail: pbt@mnb.hu
Peres eljárás az 1952. évi III. törvény (Polgári Perrendtartás) szerint illetékes bíróság előtt kezdeményezhető.

XX. Hatályos jogszabályok

Jelen szerződésre vonatkozóan a magyar jog rendelkezései az irányadók. A biztosítási feltételekben nem rendezett kérdésekben a vonatkozó hatályos jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A jogszabályok változása esetén a jelen feltételek rendelkezéseinek és a hatályos jogszabályok kötelező érvényű előírásainak esetleges eltérésekor a hatályos jogszabályok az irányadók. A jogszabályok változásáról a biztosító nem köteles tájékoztatni a szerződőt.

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ

A gyártói garancia kiterjesztése és baleseti károk

 A gyártói garancia kiterjesztésének kezdete a gyártói garancia leteltét követő nap 0 órája.

A baleseti fedezet kezdete a készülék megvásárlását követő nap 0.00 perckor kezdődik.

A gyártói garancia kiterjesztése és a baleseti fedezet nem érvényes:

 • esztétikai részekre például: könnyű burkolatok, gombok, fogantyúk, műanyag vagy fém burkolatok, jelvények vagy egyéb ismertetőjelek, továbbá olyan kisebb károsodásokra, amelyek nem befolyásolják az áru használhatóságát, mint például karcolások és más hasonló károsodások,
 • korrózióra, horpadásra és karcolásra,
 • idegen tárgyak (amelyek a termék használata szempontjából nem szükségesek) termékbe, vagy termékre történő elhelyezésére (erőltetésére),
 • elhasználódásra, a rendeltetésszerű használattal járó kopásra,
 • olyan termék meghibásodására, melyre más biztosítás vonatkozik, illetve amelyre jótállás/garancia van érvényben (pl. a gyártó garanciája)
 • olyan tervezési, gyártási hibákra, amely miatt a gyártó a terméket javításra illetve cserére visszahívta,
 • olyan károsodásokra, amelyek megtérülnek jogi követelés, jótállás illetve más – gyártó, szállító, kereskedő, javító vagy más fél – által tett ígéret révén, vagy amelyek jogszabály, vagy szerződés, illetve szállítási feltételek révén szabályozottak,
 • tűzre és egyéb elemi károkra (tűz, robbanás, villámcsapás, vihar, árvíz, felhőszakadás, földrengés)
 • bármilyen folyadék által okozott károsodásokra
 • lopáskárokra, illetve erre vonatkozó kísérletre
 • rabláskárokra, illetve erre vonatkozó kísérletre
 • a termék elhagyására, illetve elvesztésére,
 • azokra a termékekre, melyeken bármilyen módosítást végeztek,
 • közvetett veszteség bármilyen formájára, elmaradt haszonra
 • a Biztosított termék által okozott károkra (következményi károk),
 • a megjavított, pótolt termék (piaci) értékcsökkenésére,
 • hosszabb időn át fennálló nedvesedés vagy párásodás során fellépő károkra;
 • felületi károsodásokra
 • felmerült költségekre abban az esetben, amennyiben meghibásodás nem található,
 • bármilyen tisztítási, szervizelési, bevizsgálási, karbantartási, módosítási vagy javítási folyamat vagy kísérlet, illetve idegen szoftveres beavatkozás során keletkezett károkra,
 •  kizártak a nem magánjellegű használatból eredő, vagy annak során keletkezett károk
 • a felek nem tekintik a készülék használatát magánjellegűnek, ha a mosógép ciklusszáma évente az 1,100 ciklust,  továbbá azt sem, ha a nem magánjellegű használat megtörténte más módon bizonyítható
 •  munkaanyagokra, cserélhető, rövid élettartamú fogyasztási cikkekre, mint pl. biztosítékok, elemek, lemezek, kazetták, merevlemezek, memória kártyák, illetve bármilyen más adathordozók, patronok, tonerek, szoftver, porszívó porzsákok, szíjak, kefék és egyéb eszközök, izzók és fluoreszkáló csövek, távirányítók, játékvezérlők, otthoni számítógép nyomtató fej, egerek, továbbá fogyóeszközök költségeire például, de nem kizárólagosan, mint, akkumulátorok, lámpák/izzók, filmek, tintapatronok, szalagok, valamint olyan kellékekre, kiegészítő felszerelések költségeire, amelyek nem alkotóelemek, de rendszerintszükségesek vagy hasznosak a biztosított termék rendeltetésszerű használatához vagy működtetéséhez, mint pl. akkumulátor-töltő,
 • szoftver meghibásodásból, vírusokból, áramkimaradásból, bármely alkalmazás, illetve rendszerszoftver hibájából eredő károkra, közvetett veszteségre,
 • olyan hibákra, közvetlen veszteségekre, melyek közvetlenül vagy közvetve származnak bármely computer, adatfeldolgozó rendszer, mikrochip vagy hasonló berendezés, számítógép szoftver hibájából, dátum felismerési hibából, illetve adatvesztésből származó kárra,
 • olyan meghibásodásokra, melyeket a terméket folyamatosan, vagy időszakosan érő külső hatás okozta, beleértve a háziállat által okozott károsodást is,
 • lopás-, rabláskárokra-, illetve ezekre vonatkozó kísérletre,
 • a termék elveszésére, elhagyására, illetve elvesztésére,
 • a termékhez helytelenül csatlakoztatott elektromos, gáz vagy vízellátás, vagy jelkapcsolat hibája miatt, illetve ezen esetekben fellépő üzemzavar okán bekövetkező károkra,
 • külső kábelek, jeladók hibájára, elektromos csatlakozásra, tömítésekre és vezetékekre, melyek nem szerves részei a terméknek,
 • bármely műsor-, kábel-, illetve internet szolgáltatás kimaradásából származó károkra,
 • a bútorok méretének módosítására, amennyiben a csere termék mérete eltérő az eredeti termék méretétől,
 • a megjavított, pótolt termék (piaci) értékcsökkenésére,
 • azon károkra, amelyeket 14 éven aluli gyermek tevékenysége, mulasztása vagy bármilyen egyéb magatartása okozott, illetve olyan károkra, amelyek az alatt következnek be, amikor a termék 14 év alatti gyermek birtokában van,
 • háziállat által okozott károkra,

A készülék meghibásodása esetén ( gyártói garancia meghosszabbítása esetén a kiterjesztése csak a gyártói garancia lejártát követő napon kezdődőik )az észlelést követő 2 munkanapon belül bejelenteniaMarsh Kft-nek 36-1-447-4128telefonszámon, vagy a keszulekbiztositas@marsh.come-mail címen.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTBERÜNK EGY MEGBÍZHATÓ BIZTOSÍTÓ